Zakonodaja

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Podzakonski akti

 • Splošni akt o varnosti omrežij in storitev ter delovanje v izjemnih stanjih (Ur. l. RS, št. 75/13 in 64/15) - neuradno prečiščeno besedilo

 • Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve (Ur. l. RS, št. 27/18)

 • Splošni akt o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalni dostop do interneta  (Ur. l. RS, št. 27/2018)

 • Splošni akt o minimalnih zahtevah pri načrtovanju in izvedbi dostopnih in razdelilnih točk (Ur. l. RS, št. 39/18)

 • Splošni akt o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov (Ur. l. RS, št. 54/2019)

 • Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Ur. l. RS, št. 69/131/17 170/20 )

 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta (Uradni list RS, št. 29/16)

 • Pravilnik o radijski opremi (Ur. l. RS št. 3/169/20)

 • Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4) (Ur. l. RS, št. 10/18,  46/19139/20) - neuradno prečiščeno besedilo

 • Splošni akt o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS, 62/13107/13 – popr. in 41/18)

 • Splošni akt o prenosljivosti številk (Uradni list RS, št. 62/1323/18 in 77/18)

 

Gradiva v obravnavi

 • Predlog uredbe o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (2020)

 • Sklep o uvedbi javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz (2020)

EU zakonodaja

 • Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu 

 • Direktiva 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrost  

 • Direktiva Komisije 2002/77/ES z dne 16. septembra 2002 o konkurenci na trgih za elektronska komunikacijska omrežja in storitve 

 • Direktiva 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami 

 • Direktiva evropskega parlamenta in sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve 

 • Direktiva (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 1. Decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah 

 • Direktiva (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah

 • Direktiva (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji

 • Direktiva 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

 • Direktiva 2009/140/ES Evropskega parlamenta In Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev

 • Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij

 • Direktiva 2002/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanj

 • Direktiva 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev

 • Direktiva 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve

 • Direktiva 2009/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi Direktive Sveta 87/372/EGS o frekvenčnih pasovih, ki jih je treba zadržati za usklajeno uvajanje javnih vseevropskih celičnih digitalnih kopenskih mobilnih komunikacij v Skupnosti

 • Sklep št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra

 • Odločba Evropskega parlamenta in Sveta 676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o pravnem okviru za politiko radijskega spektra v Evropski skupnosti

 • Priporočilo Evropske komisije z dne 9. oktobra 2014 o upoštevnih trgih proizvodov in storitev v sektorju elektronskih komunikacij, ki so lahko predmet predhodnega  urejanja v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (2014/710/EU)

 • Priporočilo Evropske komisije z dne 11. septembra 2013 o doslednih obveznostih nediskriminacije ter metodologijah za izračun stroškov za spodbujanje konkurence in izboljšanje okolja za naložbe v širokopasovne povezave (2013/466/EU)

 • Sporočilo Evropske komisije smernice Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij

 • Priporočilo komisije z dne 12. decembra 2012 o postopku priglasitve iz člena 22(3) direktive 2002/22/es o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (2012/798/EU)

 • Priporočilo Evropske komisije z dne 20. septembra 2010 o reguliranem dostopu do dostopnih omrežij naslednje generacije (NGA) (2010/572/EU)

 • Priporočilo Evropske komisije z dne 17. decembra 2007 o upoštevnih trgih proizvodov in storitev v sektorju elektronskih komunikacij, ki so lahko predmet predhodnega urejanja v skladu z Direktivo 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (2007/879/ES)

 • Smernice Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) pri uveljavljanju novih pravil nevtralnosti interneta (2016)

 • Priporočilo Evropske komisije (EU) 2019/534 z dne 26. marca 2019 o Kibernetski varnosti omrežij 5G

 • Uredba (EU) 2019/881 Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. aprila 2019 o Agenciji Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) in o certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 (Akt o kibernetski varnosti)

 • Cybersecurity of 5G networks - EU Toolbox of risk mitigating measures (2020)