Ali prinaša 5G večjo izpostavljenost elektromagnetnim poljem?


Rezultati meritev na omrežju 5G v drugih državah (IEC 2019) kažejo, da so v realnem okolju dejanske izpostavljenosti zaradi signalov baznih postaj 5G povsem primerljive ali celo manjše v primerjavi s signali obstoječih omrežij mobilne telefonije. Antene LTE/4G v primerjavi s pametnimi antenami 5G pokrivajo večja območja, signal 5G pa se oddaja samo na območje uporabnika. Poleg večje zmogljivosti tako pametne antene tudi izboljšajo učinkovitost in znižujejo izpostavljenost. Nova tehnologija povzroča manj sevanja tudi zaradi tega, ker se mobilni signal oddaja zgolj takrat, ko je to potrebno. Na podlagi meritev na testnem omrežju 5G pri frekvenci 3,7 GHz v Sloveniji, ki jih je izvedel Inštitut za neionizirna sevanja (INIS), so dokazali, da so izmerjene vrednosti na človeku dostopnih mestih tudi v najbolj neugodnem primeru več kot štirikrat nižje od strogih mejnih vrednosti, ki jih uporabljamo v Sloveniji ter 10-krat nižje od mednarodnih smernic ICNIRP in priporočil EU. Izpostavljenost v normalnem okolju so tako še bistveno nižje. V povprečju namreč dosegajo zgolj nekaj odstotkov mejnih vrednosti, ki veljajo za I. območje varstva pred sevanji v skladu z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96).


Vir: INIS