Ali 5G vpliva na zdravje ljudi?

Raziskave in strokovne študije kažejo, da mobilna omrežja 5G nimajo negativnega vpliva na zdravje ljudi.


Uvajanje novih tehnologij pogosto sproža strah, kar je posledica predvsem nepoznavanja same tehnologije, njenega delovanja in vplivov.


Človek je vsakodnevno izpostavljen visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem preko uporabe vsakdanjih naprav, kot so pametni telefon, indukcijsko kuhališče, mikrovalovna pečica itn. Določeno stopnjo izpostavljenosti predstavljajo tudi različna omrežja, vendar ni znanstvenih dokazov za trditev, da bi slednja negativno vplivala na zdravje posameznikov ob upoštevanju mejnih vrednosti, ki jih postavlja Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection oz. ICNIRP). Spoštovanje slednjih izpostavljajo tudi domače in tuje organizacije (Svetovna zdravstvena organizacija, Inštitut za neionizirana sevanja in Forum EMS).


Slovenska zakonodaja na področju vplivov elektromagnetnih polj na okolje sodi med najstrožje na svetu. Slovenska Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju temelji na smernicah Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), ki jih priporoča tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Slovenska zakonodaja opredeljuje dva nivoja mejnih vrednosti:

  • Za I. območje varstva pred vplivi elektromagnetnih polj, kamor sodijo območja, kot so šole, vrtci, bolnišnice, stanovanjska območja ipd., so predpisane mejne vrednosti 10-krat strožje od mejnih vrednosti, ki jih v svojih smernicah priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) in ki že vključujejo varnostni faktor 50. To pomeni, da za I. območje varstva pred sevanji v Sloveniji obstaja 500-kratni varnostni faktor.

  • Za II. območje varstva pred vplivi elektromagnetnih polj, kamor sodijo druga območja, ki niso v I. območju (to so območja, kjer ni stanovanj in so namenjena industrijski, obrtni ali kateri drugi podobni dejavnosti, območja, namenjena javnemu cestnemu ali železniškemu prometu, druga naravna območja), pa veljajo podobne omejitve, kot jih določajo smernice ICNIRP.Tehnologija 5G je varna

Prve meritve na testnem omrežju 5G, ki jih je izvedel Inštitut za neionizirna sevanja (INIS), so pokazale, da so izmerjene vrednosti na dostopnih mestih tudi v najbolj neugodnih okoliščinah več kot štirikrat nižje od strogih mejnih vrednosti, ki jih v Sloveniji opredeljuje zakonodaja in ki so 10-krat nižje od mednarodnih smernic ICNIRP (priporočila Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji) in priporočil EU. V povprečju so izpostavljenosti še bistveno nižje in dosežejo le nekaj odstotkov mejnih vrednosti, ki veljajo za I. območje varstva pred sevanji v skladu z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.* (Vir: Elektromagnetna sevanja – 5G in zdravje, projekt FORUM EMS, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Inštitut za neionizirna sevanja)


Različne študije kažejo, da so izpostavljenosti zaradi signalov baznih postaj 5G povsem primerljive s signali obstoječih omrežij mobilne tehnologije. Do danes in po številnih opravljenih raziskavah po svetu ni bil noben škodljiv učinek na zdravje vzročno povezan z izpostavljenostjo brezžičnim tehnologijam. Zaključki, povezani z zdravjem, temeljijo na študijah, opravljenih po celotnem radijskem spektru, vendar je bilo do zdaj opravljenih le nekaj študij na frekvencah, ki jih bo uporabljal 5G. (Vir: Svetovna zdravstvena organizacija)


Zakonodaja ščiti posameznika in družbo

Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) in evropska ter slovenska zakonodaja postavljata visoke standarde in smernice. Mejne vrednosti so izoblikovane tako, da varujejo pred potencialnimi negativnimi vplivi na zdravje zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (EMS) z vgrajenim velikim varnostnim faktorjem. Pod pogojem, da bo tudi pri uvajanju omrežja 5G izpostavljenost ljudi nižja od mejnih vrednosti mednarodnih smernic ICNIRP, Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da ni pričakovati posledic za javno zdravje. (Vir: Elektromagnetna sevanja – 5G in zdravje, projekt FORUM EMS, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Inštitut za neionizirna sevanja)


Evropska komisija je v odgovoru na apel proti 5G jasno zapisala: »Stroge in varne mejne vrednosti izpostavljenosti VF EMS, ki jih določajo priporočila EU, veljajo tudi za vsa frekvenčna območja, ki so trenutno predvidena za 5G.«


Preberite še kako lahko tehnologije pete generacije pripomorejo na področju javne varnosti in da zaradi 5G sevanje ne bo večje.