Ali 5G vpliva na okolje?

Raziskave o vplivih elektromagnetnih sevanj (EMS) na rastline in živali kažejo, da ni znanstvenih dokazov o nevarnosti zanje.


Slovenska zakonodaja je na področju vplivov na okolje med najstrožjimi na svetu, meritve morebitnih vplivov na okolje pa izvajajo neodvisne strokovne institucije, pooblaščene s strani Agencije RS za okolje (ARSO).


Prve meritve se izvedejo po prvem zagonu ali rekonstrukciji vira sevanja, med poskusnim obratovanjem; če slednje v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ni določeno, pa po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po zagonu. V okviru prvih meritev morajo biti opravljene najmanj tri posamezne in med seboj ločene meritve, ki se jih izvede v času, ko je vir sevanja v obratovalnem času, da je obremenitev okolja z elektromagnetnim poljem kot posledica njegove emisije največja.


V okviru obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja mora biti izvedena tudi občasna meritev veličin elektromagnetnega polja, pri čemer se občasne meritve izvedejo med obratovanjem ali uporabo vira sevanja enkrat:

· vsako tretje koledarsko leto za visokofrekvenčni vir sevanja in

· vsako peto koledarsko leto za nizkofrekvenčni vir sevanja.


V okviru občasnih meritev morajo biti opravljene najmanj tri posamezne meritve, enakomerno porazdeljene v obdobju enega dneva oziroma v obdobju dneva, ko vir sevanja obratuje, če ne obratuje neprekinjeno ves dan. Prav tako se posamezne meritve izvajajo v času, ko je vir sevanja v obratovalnem stanju, ko je obremenitev okolja z elektromagnetnim poljem kot posledica njegove emisije največja. (Vir: Slovenska poslovna točka, Izvajanje obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja)Sprva bodo omrežja 5G uporabljala obstoječo infrastrukturo, bazne postaje 5G (makro celice, ki so podobne baznim postajam 2G, 3G in 4G ter so namenjene zagotavljanju pokritosti večjih območij) bodo nameščene na že obstoječe antenske stolpe skupaj z obstoječimi antenami baznih postaj. Večjih posegov v okolje v začetku uvajanja 5G zato ne bo.


Večina raziskav o vplivih elektromagnetnih sevanj (EMS) na rastline in živali kaže, da ni znanstvenih dokazov o nevarnosti zanje zaradi EMS, ki bi bila višja od mejnih vrednosti, določenih z mednarodnimi smernicami, ki jih postavlja Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection oz. ICNIRP), vendar nižja od vrednosti, pri katerih že prihaja do termičnih učinkov. To stališče zagovarja tudi Svetovna zdravstvena organizacija.


Vir: Elektromagnetna sevanja – 5G in zdravje, projekt FORUM EMS, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Inštitut za neionizirna sevanja


Preberite še kako deluje 5G in ali je ta tehnologija varna.